Сонгуулийн автоматжуулах хэрэгслийн программ хангамж, иж бүрдлийг 21 аймаг, 9 дүүргийн 2198 хэсгийн санал авах байрын байршилд шалган турших үйл ажиллагаа болж байна.

Туршилтын үйл явцыг тодруулбал, СЕХ нь Тагнуулын ерөнхий газар болон ЦЕГ-ын хяналтад саналын хуудсыг битүүмжилж, нэг бүрчлэн тоолсноор, зааврын дагуу туршилт хийдэг.

Дэлгэрэнгүйг дараах бичлэгээс үзнэ үү

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgecmongolia%2Fvideos%2F3611444329169965%2F&show_text=false&width=560&t=0


https://bn.gogo.mn/news-b3/760/270/bn.html

Post

https://web.facebook.com/v3.3/plugins/like.php?action=like&app_id=269289457116917&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df5a6051c1851ec403%26domain%3Dgogo.mn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fgogo.mn%252Ff715f7738ce3dffed%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fgogo.mn%2Fr%2Fd95wg&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=true&size=large&width=

+ There are no comments

Add yours