Орон нутагт төсвийн сахилга бат ингэж сахина

Орон нутагт төсвийн сахилга бат ингэж сахина

Халамжийн санг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, үйлчилгээг цаг хугацаанд нь шуурхай хүргэх ажлыг эхлүүлжээ. Одоо нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт үйлчилгээнд жилд зарцуулж байгаа нийт хөрөнгийн 42 хувийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлдэг. Энэ нь орон нутгийн нийт зардалд хамгийн өндөр дүн эзэлж буй. Улмаар төсвийн орлогын бүрдэлтэй уялдуулан оны эхний хагас жилд тэтгэвэр,тэтгэмжийн зардлыг санхүүжүүлэхэд орон нутагт хүндрэл учирдаг байна.

Түүнчлэн халамжийн зардалд зориулан улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгосон санхүүгийн дэмжлэгийг бусад зориулалт, арга хэмжээнд шилжүүлэн санхүүжүүлж, төсвийн сахилга батыг алдагдуулах тохиолдол цөөнгүй гарч байна. Иймд байнгын давтамжтай олгогддог нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, үйлчилгээг улсын төсвөөс өрхийн мэдээллийн санг түшиглэн халамжийн нэгдсэн бодлого удирдлагаар хангах аж.

Ингэснээр төсвийн сахилга бат, хуваарилалтын үр ашиг сайжирч, иргэдэд халамжийн үйлчилгээг цаг тухай бүр нь хүндрэл, чирэгдэлгүйгээр үзүүлнэ гэж Сангийн яам үзжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.