Монголчуудын сарын дундаж цалин 1.5 сая төгрөг…

1 min read

Өнөөдөр Үндэсний статистикийн хорооноос Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлын тоон мэдээллийг танилцууллаа. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд 2018 оны 3 дугаар улиралд нийт 40.0 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллага (ААНБ)-ын 651.1 мянган ажиллагчид хамрагдсан байна. Шимтгэл төлж буй ААНБ-ын тоо өмнөх оны мөн үеэс 2.1 (5.4%) мянгаар, өмнөх улирлаас 0.4 (1.0%) мянгаар өссөн бол ажиллагчид өмнөх оны мөн үеэс 44.8 (7.4%) мянгаар, өмнөх улирлаас 14.6 (2.3%) мянгаар тус тус нэмэгджээ.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан эдгээр ажиллагчдын:

-48.3 (7.4%) мянгань 240000 төгрөг хүртэлх цалинтай,

-138.8 (21.4%) мянга нь 240001-500000 төгрөгийн цалинтай,

-226.5 (34.7%) мянга нь 500001-900000 төгрөгийн цалинтай,

-116.6 (17.9%) мянга нь 900001-1300000 төгрөгийн цалинтай,

-30.5 (4.7%) мянга нь 1300001-1500000 төгрөгийн цалинтай,

-90.3 (13.9%) мянгань 1500001 төгрөгөөс дээш цалинтай байна.

 

-УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТЫН САЛБАРЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ЦАЛИН
ХАМГИЙН ИХ БУЮУ 2.4 САЯ БАЙНА-

Ажиллагчдыг цалин хөлсний бүлгээр авч үзэхэд өмнөх улирлаас 240000 төгрөг хүртэлх цалинтай ажиллагчид 1.4 мянгаар, 240001-500000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 3.0 мянгаар, 500001- 900000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 0.9 мянгаар, 900001-1500000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 3.6 мянгаар, 1500001 төгрөг ба түүнээс дээш цалинтай ажиллагчид 5.7 мянгаар тус тус нэмэгдсэн байна.

Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг бүсээр авч үзвэл,

-Төвийн бүсэд 861.2 мянган төгрөг,

-Хангайн бүсэд 851.8 мянган төгрөг,

-Зүүн бүсэд 764.6 мянган төгрөг,

-Баруун бүсэд 670.7 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 170.6-361.1 мянган төгрөгөөр бага байна. Харин Улаанбаатар хотод ажиллагчдын сарын дундаж цалин 1156.2 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 124.4 мянган төгрөгөөр их байна.

Ажиллагчдын сарын дундаж цалинг эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар авч үзэхэд уул уурхай, олборлолтын салбарт ажиллагчдынх хамгийн их буюу 2.4 сая төгрөг, харин урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбарынх хамгийн бага буюу 631.6 мянган төгрөг байна. Ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 647.4 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 816.2 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 891.4 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 1.0 сая төгрөг, 200 ба түүнээс дээш ажиллагчтайнх 1.5 сая төгрөг байна.

Улсын нийгэм, эдийн засагтай холбоотой бусад тоон мэдээлэл, статистикийг ЭНД ДАРЖ дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

+ There are no comments

Add yours