Thursday, May 30 2024

Хэрэглээний барааны үнэ 6,4 хувиар өсчээ

Үндэсний статистикийн хорооноос өнөөдөр Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг 2017 оны эцсийн байдлаар танилцууллаа. Үндэсний статистикийн хорооны Үндэсний тооцоо шинжилгээ судалгааны газрын ахлах шинжээч С.Норов дараахь мэдээллийг хийлээ.

Хэрэглээний бараа үйлчилгээний улсын хэмжээнд өмнөх сараас 0,5 хувь, 2017 оны 12 дугаар сард өмнөх оны эцсээс 6,4 хувиар өссөн байна.

-Хүнсний бараа, ундаа усны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 7,3 хувь,
-Тээврийн бүлгийн үнэ дүнгээрээ 10,4 хувь
-Орон сууц,ус цахилгаан, хийн болон бусад түлшний бүлгийн үнэ 10,3 хувь
-Боловсролын үйлчилгээний бүлгийн дүнгээрээ 5,5 хувь
-Хувцас бөс бараа, гутлын бүлгийнх 4,2 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.

Улаанбаатар хотод 2017 оны 12 дугаар сард өмнөх сараас хэрэглээний сагсны 344 нэрийн бараа, үйлчилгээний 22,1 хувийнх үнэ өсөж, 12,0 хувийнх нь үнэ буурч, 65,9 хувийнх нь үнэ өөрчлөлтгүй байв. Судалгаанд сонгогдсон хүнсний 100 нэрийн барааны 34 нэрийн барааны үнэ нэмэгджээ.

Монгол Улс 2017 онд дэлхийн 163 улстай худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 10,5 тэрбум америк доллар, үүнээс экспорт 6,2 тэрбум америк доллар, импорт 4,3 тэрбум америк долларт хүрсэн байна.

Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого, тусламжийн нийт хэмжээ 2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 7,2 их наяд төгрөг, зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн нийт хэмжээ 8,9 их наяд төгрөг болж, улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 1,7 их наяд төгрөгийн алдагдалтай гарлаа. Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдал өмнөх оноос 1,9 их наяд төгрөгөөр буурахад татварын орлого 1,4 буюу 27,3 их наяд төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

+ There are no comments

Add yours

You May Also Like: