2017 оны 12 дугаар сарын эцсийн байдлаар бүртгэлтэй ажилгүй иргэд боловсролын түвшиний хувьд:

  • -45,9 хувийг бүрэн дунд,
  • -31,7 хувийг дипломын болон бакалаврын дээд,
  • -6,4 хувийг техникийн болон мэргэжлийн,
  • -6,2 хувийг суурь,
  • -5,3 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд,
  • -2,2 хувийг бага
  • -1,2 хувийг боловсролгүй,
  • -1,1 хувийг магистр, доктор боловсролтой иргэд эзэлж байна.

Мөн улсын хэмжээнд бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 59,8 хувийг 15-34 насны залуучууд эзэлж байна.