УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар Үндэсний аудитын газар (ҮАГ)-аас 2018 онд “Цэвэр агаар сан”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг сонслоо.

Үндэсний аудитын газраас Цэвэр агаарын сан болон 2008-2016 онд агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гадаад, дотоодын хөрөнгөөр хийсэн ажлын үр дүн хэрхэн гарсныг шалгаж нийт 72 зөрчлийг илрүүлжээ. Шалгалт 6 дугаар сарын 30-наас 8 дугаар сарын 30-ны хооронд шалгалт хийсэн бөгөөд нийт 72 зөрчил илрүүлжээ.

Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 2008-2016 онд улсын төсөв болон “Цэвэр агаар” сангийн хөрөнгөөр 164.1 тэрбум төгрөг, гадаадын зээл, тусламжаар 153.3 сая ам.долларын төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлж, хэрэгжүүлжээ. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд зарим нам даралтын зуухыг татан буулгаж, төвлөрсөн дулааны шугамд холбосноор утааны хорт ялгаралтыг бууруулах талаар дорвитой ажил хийгээгүй байна. Нийслэлийн авто тээврийн хэрэгслийн утааны ялгаралтыг бууруулах чиглэлээр төсвөөс 9.8 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлж, төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн боловч заримыг нь бүрэн хэрэгжүүлээгүй, санхүүжилтийг гүйцэтгэлийн хувиар тооцож олгоогүй, хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавьж ажиллаагүй байна хэмээн ҮАГ-ын Гүйцэтгэлийн аудитын газрын захирал, Тэргүүлэх аудитор Л.Одгэрэл танилцууллаа.

Тэрбээр, “Зөрчлийн дийлэх нь агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих байгууллагуудыг нэгдмэл удирдлагаар хангаагүй, үр дүнг нэгтгэж дүгнээгүй, хөндлөнгийн байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтын мөрөөр арга хэмжээ аваагүй зэрэг асуудал эзэлсэн.  Мөн “Цэвэр агаар” санг татан буулгасантай холбоотой зарим тушаал, эрх зүйн шийдвэр болон архивын баримт материал бүрэн бус, сангаас зарцуулсан хөрөнгө, төсөл арга хэмжээний үр дүнд хяналт хийсэн тухай баримт материал олдоогүй. Тиймээс уг сангийн үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэхэд бэрхшээлтэй байсан. Аудитаар гаргасан зөрчилтэй холбоотой 30 гаруй албан тушаалтанд хариуцлага тооцохоор Ерөнхий сайд, Сангийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга нарт зөвлөмж, албан шаардлага өгсөн” гэлээ.

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.