Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэж буй манай арга технологи дэлхийн жишигт нийцсэн гэв

Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зорилготой UN-REDD+ үндэсний хөтөлбөрийн шугамаар АНУ-ын Ойн албаны ой хамгааллын хяналт, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн, шавж судлаач Карен Ридлей Монгол орны ойн хөнөөлт шавжийн бодлого, зохицуулалт, хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаатай танилцаж, зөвлөмж өгөхөөр 15 хоногийн хугацаатай ажиллаа.

Энэ хугацаанд тэрбээр ойн хөнөөлт шавжийн судалгаа, тэмцлийн ажлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллага, ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд хэрэглэх бэлдмэл бодис үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд болон шавж судлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүрээлэнгүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж, эрдэмтэн, судлаачидтай уулзаж, туршлага солилцсон юм.

Мөн Архангай, Булган, Сэлэнгэ, Нийслэлийн ногоон бүс, Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын ойн санд ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэл хийсэн газрууд, тэмцлийн ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа, арга технологитой газар дээр нь танилцлаа. Ийн ажилласны үр дүнд АНУ-ын Ойн албаны мэргэжилтэн, шавж судлаач Карен Риплей Монгол орны ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэж байгаа арга технологи дэлхий жишигт нийцэж байна гэж дүгнэсэн юм.

Эх сурвалж: БОАЖЯ

+ There are no comments

Add yours