Гэвч одоогоор өмчилсөн газраа ашиглаж байгаа иргэн байхгүй гэдгийг Нийслэлийн газрын албаны эх сурвалж хэлж байна. Харин 47466 иргэн сугалаагаар авсан газраа авто машины дугуй, мод, төмөр зэргээр тэмдэгжүүлсэн байгаа аж. Газар өмчлөх шийдвэрээ аваагүй 22370 иргэн байгаа бол захиран зарцуулах эрхийг өөрийн хүсэлтээр биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй буюу 18 нас хүрээгүй иргэд цахим сугалаагаар газар авсан иргэдийн 32 хувийг эзэлж байгаа гэнэ.

Цахимаар нийт 44 байршилд газар олгосны 36 байршил нь авто замаас хол, ямар нэгэн цахилгааны эх үүсвэргүй зэрэг дэд бүтэц хангалтгүй газар байгаа ажээ.