Category: Мөрчийн тойм

Валютын хадгаламж төгрөгийнхтэй харьцуулахад 3-4 хувиар бага хүүтэй байна

Ам.долларын эсрэг төгрөг сулрах үед иргэд төгрөгийн хадгаламжаа валютын хадгаламж руу хөврүүлэх хандлага нэлээд байдаг. Төгрөг болон ам.долларын өгөөжийн талаар…