Автотээврийн салбарын хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулжээ

Түүчнлэн бодлогын баримт бичгийг боловсруулахдаа Монгол Улсын “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” хуулийн зүйл, заалт, Монгол Улсын Хөгжлийн урт хугацааны бодлого 2015-2040, Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, ЗТХЯ-ны автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг 2018-2028 зэрэг бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулжээ.