Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын АНУ, Их Британ, Австрали, Шинэ Зеланд, БНХАУ-ын 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний баг олон улсын эрүүл мэндийн дүрэмд заасан 19 чиглэлийн асуудлыг 48 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргажээ.

Ингэхдээ манай улсыг шинэ болон сэргэж буй халварт өвчинтэй тэмцэж, сэргийлж чадсан, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үнэлгээний төлөвлөгөө тогтмол шинэчлэгддэг хэмээн  дүгнэжээ. Энэхүү хамтарсан судалгааны дүн манай улсын өөрсдийн хийсэн судалгаатай 80 хувь зохицож байна гэдгийг ч мэргэжилтнүүд онцолсон байна.

Г.Намуун